بررسی عوامل موثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی


چکیده فقر از جمله پدیده‌های قابل توجهی است ‌که از دیرباز، همواره ذهن پژوهشگران و محققین توسعه و رفاه را به خود جلب نموده، تا در پی راه‌حلی جهت کاهش و ریشه کن نمودن آن برآیند. در این میان تلاش محققین مطالعات فقر آن است که بتوانند عواملی را که موجب تشدید یا تضعیف این معضل می‌شود ، شناسایی کنند. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فقر یکی از استان‌های سالمند کشور (استان خراسان جنوبی) می‌پردازد. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند توسط سیاست‌گذاران، برای ارتقا رفاه استان مورد استفاده قرار ‌گیرد. با این هدف، در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق روستایی و شهری استان خراسان جنوبی بر پایه‌ی داده‌های هزینهای استخراج شده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۹ که توسط مرکز آمار و اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می‌شود. در این پیمایش ۵۳۳ خانوار نمونه روستایی و ۵۹۳ خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده‌ی سطح فقر، تأثیر متغیرهای بعد و تعداد افراد باسواد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت و زناشویی سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، به استثنای سواد سرپرست خانوار، بر فقر شهری استان اثرگذارند. برای مناطق روستایی نیز، متغیرهای تعداد افراد باسواد خانوار و وضع زناشویی سرپرست خانوار، اثرگذاری چندانی نداشته و باقی متغیر‌های توضیحی مشخص شده در مدل یعنی بعد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی و وضع فعالیت سرپرست خانوار در سطح ۹۸% تاثیر معنی‌داری بر فقر دارند. واژگان کلیدی: خط فقر، فقر مطلق، هزینه ی خانوار، عوامل موثر بر فقر، مدل توبیت، خراسان جنوبی.

نازنین میرزائی، ۱۳۹۲، بررسی عوامل موثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مصطفی سلیمی فر، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *