بررسی مولفه های توانمندسازی زنان روستایی دهستان لکستان شهرستان سلماس


توانمندسازی فرآیند چند بعدی دسترسی و کنترل افراد به منابع قدرت برای افزایش سرمایه ها و ظرفیت های فردی و گروهی به سمت انتخاب های هدفمند است در این میان اعتبارات خرد می تواند دسترسی به اهداف توانمندسازی را تسهیل نماید. توانمندسازی زنان روستایی به معنی قدرت بخشیدن به این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آن ها در تصمیم گیری است که یکی از ضرورت های دست یابی به توسعه پایدارمی باشد. بدون شک دسترسی محدود و نابرابر زنان به تسهیلات در مقایسه با مردان در کنار عدم دسترسی یا دسترسی محدود به سایر عوامل تولید همچون زمین، آموزش، کار و … ازجمله موانع کلیدی در توانمندسازی زنان است. توانمندسازی ریشه در این عقیده دارد که منابع انسانی مهمترین عامل توسعه است و برای مبارزه با فقر نخست می باید احساس خود باوری و اتکا به نفس را در افراد به وجود آورد. یکی از دلایلی که زنان از عمده ترین اعضاء صندوق های اعتباری خرد می باشند، توجه به اصل توانمندسازی است. انتخاب زنان به عنوان مشتریان، هدف اعتبارات خرد و ازروش های موثر برای فقرزدایی می باشد. داده های این پژوهش از روش کتابخانه ای، و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش کل زنان دهستان لکستان که از طریق فرمول کوکران( ۲۲۵ نفر) و از طریق، روش نمونه-گیری سهمی تصادفی(در دسترس) انتخاب شدند، تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون آماری t مستقل انجام شده است و سعی دارد به پرسش های زیر جواب دهد: سطح بهره مندی زنان از اعتبارات خرد چگونه است؟ آیا اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی و روانی( اعتماد به نفس) زنان دهستان لکستان شهرستان سلماس موثر واقع شده یا نه؟ نتایج بدست آمده نشان داده است که اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی و روانی(اعتماد به نفس) زنان روستایی موثر بوده است؛ گروهی از زنانی که وام گرفته بودند نسبت به گروهی که وام دریافت نکرده بودند از لحاظ اقتصادی توانمند شده اند و از نظر روانی(اعتماد به نفس) نیز در وضعیت بهتری قرار دارند.

سهیلا خداوردی‌لو، ۱۳۸۸، بررسی مولفه های توانمندسازی زنان روستایی دهستان لکستان شهرستان سلماس، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: فرامرز بریمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

دریافت پایان نامه:

بررسی مولفه های توانمندسازی زنان روستایی دهستان لکستان شهرستان سلماس

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *