بررسی نرخ فقر با محوریت کودکان در بین خانوار شهر تهران


هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در کیفیت زندگی کودکان در بین خانوارهای شهر تهران و بررسی ارتباط میان ویژگی‌های ‌خانوار و فقر کودکان در سال ۱۳۸۷ می‌باشد.جهت اندازه‌گیری فقر کودکان از شاخص های سرشمار، شدت و شکاف فقر در مناطق ۲۲ گانه تهران استفاده شده است. همینطور نرخ متوسط محرومیت در هر منطقه و توزیع آن در هر منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد که با استفاده از نرم افزار stata صورت گرفته است. با استفاده از روش پولی خط فقر نسبی بر اساس درآمد سرپرست خـانوار و مخـارج خانوار در یک بخش خاص تعریف می‌شود. سپس کودکانی که درآمد و یا مخارج سرپرست آنها در حوزه‌های آموزش، تفـریح وسلامت کمتـر از خط فقر تعیین شـده باشد به عنوان کودک فقیـر محاسبه می‌شود.در روش غیرپولی و یا روش چند بعدی به نیاز‌های حیاتی و رفاهی کودکان توجه شده و بنا‌براین شاخص‌های فقر و رفاه کودکان محاسبه می‌شود به عنوان مثال به سطح برخورداری کودک از تحصیلات ‌مناسب، سلامت و ایمن سازی کودکان، سرپناه یا مسکن مناسب برای زندگی، استفاده از خدمات اجتماعی و … توجه می‌شود. بر طبق یافته‌های این تحقیق، نرخ محرومیت و نرخ فقر مطلق کودکان در بین خانوارهای زن سرپرست بیشتر از مرد سرپرست می‌باشد. همچنین نرخ فقر محرومیت شدید و نرخ فقر مطلق کودکان در بین خانوارهایی که سطح سواد سرپرست آنها پایینتراست بیشتر می‌باشد. علاوه بر این نرخ فقر محرومیت شدید و نرخ فقر مطلق کودکان در بین خانواده‌هایی که خشونت و اعتیاد در خانواده آنها وجود دارد، بیشتر می‌باشد. با محاسبه شاخص‌های فقر در بین مناطق ۲۲ گانه تهران مشاهده شده است که توزیع نرخ فقر محرومیت شدید و نرخ فقر مطلق کودکان در مناطق ۲۲ گانه تفاوت معنی‌داری وجود داشته و بر اساس این تحقیق شمال تهران شامل مناطق ۳و ۵و ۱ کمترین نرخ سرشمار و شکاف و شدت فقردر هزینه تحصیلی، تفریحی و سرگرمی، سلامت خانوار و همینطور کالری مصرفی روزانه خانوار دارا بوده است. از طرف دیگر مناطق جنوبی شامل مناطق ۱۳و ۱۵ و ۱۸ بیشترین نرخ فقر کودکان را به خود اختصاص داده است.

فهیمه محمد حسینی، ۱۳۸۹، بررسی نرخ فقر با محوریت کودکان در بین خانوار شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عباسعلی ابونوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان نامه:

بررسی نرخ فقر با محوریت کودکان در بین خانوار شهر تهران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *