بررسی و تحلیل ابعاد فقر شهری و توزیع فضایی آن در شهر سبزوار


یکی از معضلات کنونی جهان علی‌الخصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی است که فقیر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیتی بیش از ۱٫۰۰۰٫۱۶۰٫۰۰۰ نفر در جهان جزء طبقه فقیران به حساب می‌آیند. بدیهی است که شکل گیری این پدیده در هر جامعه ای تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. منفی در آن جامعه بوجود آورده و تلاش برای حذف و کاهش طبقه فقیر در هر جامعه علاوه بر اینکه ضرورتی انسانی دارد، یکی از اهداف توسعه پایدار است. پدیده فقر در مراکز شهری تبعات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و غیره منفی برای شهر و ساکنین آن بوجود می‌آورد، که یکی از ملموس-ترین آنها شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهاست. بنابراین شناسایی این پدیده در مراکز شهری کمک مؤثری به مدیران و برنامه‌ریزان شهری خواهد کرد که بتوانند این پدیده را در شهرها ساماندهی نمایند. این تحقیق، به بررسی و تحلیل ابعاد فقر شهری و توزیع فضایی آن در شهر سبزوار پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به چگونگی توزیع فقر و بررسی ابعاد مختلف فقر در شهر سبزوار است. داده‌های پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در تحلیل و آزمون فرضیه‌ها، روش مقایسه میانگین‌ها(تی‌تست تک‌نمونه) و آزمون پیرسون بکار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در میان ابعاد فقر بعد آموزش، در شهر سبزوار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین در نقشه ی پهنه بندی نواحی محروم و نواحی برخوردار به این نتیجه رسیدیم که بیشترین نواحی محروم در جنوب، جنوب‌شرقی شهر و شهرک توحید واقع شده است و بیشترین نواحی برخوردار را در شمال و شمال‌غربی شهر داریم. همچنین بررسی توزیع فضایی فقر در شهر سبزوار نشان داد که توزیع فقر از الگوی خاصی که منطبق بر الگوی مکان‌گزینی و استقرار درصد غالب مهاجران روستایی در مناطق شهری است تبعیت می‌کند.

طیبه بنی اسد کلاته سری، ۱۳۹۶، بررسی و تحلیل ابعاد فقر شهری و توزیع فضایی آن در شهر سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد سلمانی مقدم، دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی.

دریافت پایان نامه:

بررسی و تحلیل ابعاد فقر شهری و توزیع فضایی آن در شهر سبزوار

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *