بررسی و تحلیل اثر هزینه های اجتماعی دولت بر فقر در کشورهای منتخب


پدیده فقر از دیرباز با انسان همراه بوده و یکی از مسائل اساسی در جوامع و فرهنگ های شناخته شده بشری است. با صنعتی شدن کشورها به نظر می آمد که این معضل برطرف شود، اما بدنبال انقلاب صنعتی و مهاجرت از روستاها به مناطق شهری و صنعتی، فقر و نابرابری بصورت بی سابقه ای افزایش یافت و ناآرامی ها و بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی بسیاری را موجب شد؛ همچنین، طی سال های اخیر بدلیل گسترش و بهبود سرمایه گذاری در شاخص های آموزشی و بهداشتی کشورهای توسعه یافته و عدم توجه برخی از کشورهای درحال توسعه به این مقوله، شاهد رشد فقر و نابرابری در برخی از کشورهای جهان بوده ایم. به همین دلیل مسئله فقر بار دیگر کانون توجه جوامع بشری قرار گرفته است.در این مطالعه، اثرات مخارج دولت از منظر آموزش و سلامت بر شاخص انسانی فقر در کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا و بسیار بالا طی دوره ۲۰۰۹-۲۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل موثر بر شاخص انسانی فقر در این مطالعه عبارت است از: مخارج دولت از منظر آموزش و سلامت، حکمرانی خوب و رشد اقتصادی می‌باشد.نتایج مطالعه بیان‌گر تأثیر منفی و معنادار تمامی متغیرهای مذکور در کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا و بسیار بالا است.کلمات کلیدی:شاخص انسانی فقر؛ مخارج دولت از منظر آموزش و سلامت؛ رشد اقتصادی و حکمرانی خوب.

رویا حشمتی، ۱۳۹۱، بررسی و تحلیل اثر هزینه های اجتماعی دولت بر فقر در کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مرجان دامن‌کشیده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده امور اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی و تحلیل اثر هزینه های اجتماعی دولت بر فقر در کشورهای منتخب

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *