بررسی و تحلیل خط فقر در استان خوزستان (با تأکید بر جوامع شهری و روستایی)


اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هرچه دقیق تر افراد فقیراست برای انجام این مهم نیزتعریف ، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقرکه بتواند وجوه مختلف فقررا نمایان سازد ضروری به نظر می‌رسد.به همین دلیل با انتخاب شاخص “سن” که خود به برآورد خط فقر،‌اصابت فقرکه نشانگرگستره فقر است و معیارهای دیگری نظیرضریب جینی و شکاف فقر نیز به عنوان ملاکی برای بررسی عمق فقر محاسبه می‌گردد.با درنظرگرفتن این موضوع درپژوهش حاضر،با استفاده ازآمارهزینه ودرآمد خانوار، به برآورد فقر در خانوارهای شهری و روستایی استان خوزستان طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ پرداخته، بدین منظورپس از ارائه تعریف های فقرومعرفی انواع آن ومروری برمطالعات انجام شده ،به مقولات اندازه گیری خط فقرومحاسبه شاخص های فقرو نیز معرفی روش-های به کار رفته دراین مطالعه پرداخته می شود.نتایج حاصله دلالت برآن دارد که :شاخص سن درمنطقه شهری طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ تقریباً دارای روند صعودی بوده وفقط درسال های ۱۳۸۳،۱۳۸۵ نسبت به سال قبل باکاهش فقر روبروشده است درمجموع سال ۱۳۷۶بامیزان ۰۳۸/۰بهترین و سال ۱۳۸۸ با میزان ۴۷۴/۰ بدترین سال طی این دوره می باشد.ودرمنطقه روستایی خط فقر سن روند ثابتی را طی نمی کند. بهترین سال دراین منطقه سال ۱۳۷۸ بامیزان فقر۰۵۵/۰ و بدترین سال ۱۳۷۷ با میزان ۴۸۳/۰ می باشد و همچنین نتایج مشخص می کند که در اکثر سال ها خط فقر شهری بیش تر از فقر روستایی بوده است.

لیلا پیمان فرهنگ، ۱۳۹۳، بررسی و تحلیل خط فقر در استان خوزستان (با تأکید بر جوامع شهری و روستایی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: غلامرضا یاوری، دانشگاه پیام نور استان البرز- دانشکده اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

بررسی و تحلیل خط فقر در استان خوزستان (با تأکید بر جوامع شهری و روستایی)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *