بررسی وضعیت حداقل معاش مردم مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (۱۳۷۴-۸۶)


بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه های مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب های مختلف و به ویژه اسلام بوده است. فقر یکی از موانع اصلی توسعه در هر جامعه ای به شمار می رود از اینرو اندیشمندان و سیاستگذاران توجه خود را به ارائه سیاستهای فقرزدایی معطوف کرده اند . پژوهش حاضر نیز تلاشی در راستای شناخت فقر، برآورد خط فقر و بررسی ابعاد فقر می باشد . بدین منظور در این پژوهش به برآورد خط فقر (حداقل معاش) خانوارهای شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کشور می پردازیم و ابعاد آن را بررسی می کنیم. همچنین علاوه بر تخمین خط فقر، انواع کششها را نیز محاسبه می کنیم . به منظور برآورد خط فقر سالهای ۱۳۷۴-۸۶ از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی (LES) و رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) استفاده شده است . همچنین در این پژوهش از نرم افزارهای EVIEWS و EXCEL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر طی سالهای مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی روندی افزایشی داشته و یکی از علل اصلی این افزایش نرخ بالای تورم بوده است. گروه ” خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات” در مناطق شهری و روستایی استان بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد . در مناطق روستایی کشور نیز گروه “خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات” بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور گروه “مسکن و سوخت” بیشترین سهم را از خط فقر دارند.

مسلم قاسمی، ۱۳۸۹، بررسی وضعیت حداقل معاش مردم مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (۱۳۷۴-۸۶)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رحمان سعادت، دانشگاه سمنان.

دریافت پایان نامه:

بررسی وضعیت حداقل معاش مردم مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (۱۳۷۴-۸۶)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *