تاثیر اعتبارات بانکی بر کاهش فقر در کشورهای خاورمیانه


فقر مسئله‌ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست‌های گوناگون مبارزه با آن همچنان یکی از اهداف بسیار مهم سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای جهان است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر فقر در کشورهای خاورمیانه طی دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتبارات بانکی و فقر رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشته است، بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه اعتبارت بانکی باعث کاهش فقر می‌شود را پذیرفت. نتایج هم‌چنین نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنی‌دار متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر فقر بوده که دلیل بر فرضیه تحقیق می‌باشد و تأثیر مثبت و معنی‌دار متغیرهای تورم و نرخ بیکاری بر فقر نیز دلیل بر تأیید فروض تحقیق است هر چند متغیر نرخ بیکاری به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.

سمیه رمضانی، ۱۳۹۷، تاثیر اعتبارات بانکی بر کاهش فقر در کشورهای خاورمیانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابوالقاسم اثنی‌عشری امیری، موسسه آموزش عالی راه دانش – بابل.

دریافت پایان نامه:

تاثیر اعتبارات بانکی بر کاهش فقر در کشورهای خاورمیانه

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *