تأثیر سطح درآمد ملی، نابرابری و فقر بر سلامت عمومی


سطح بهداشت و سﻼمت از شاخصهای عمده توسعه انسانی محسوب می‌گردد. سﻼمت در هر جامعهای امری است حیاتی که در صورت وجود آن، جامعه میتواند مراحل ترقی و توسعه را سریع‌تر طی کند و در صورت نبود آن، جامعه با مشکﻼت فراوانی روبرو خواهد شد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سطح درآمد سرانه، فقر و نابرابری بر سلامت عمومی می‌باشد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی از درآمد سرانه، ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی، فقر، انتشار دی-اکسیدکربن به عنوان شاخصی از آلودگی محیط‌زیست و آموزش با امید به زندگی به عنوان شاخص رایجی از سلامت عمومی پرداخته شده است. برای برآورد این الگو از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۲۰۰۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فقر و نابرابری هر دو تأثیر منفی و معنی‌دار بر سلامت عمومی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز معنادار و دارای ضریب مثبت است که بیانگر تأثیر مثبت این متغیر بر سلامت عمومی است.

شفیقه بابایی، ۱۳۹۷، تأثیر سطح درآمد ملی، نابرابری و فقر بر سلامت عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رضا اکبریان، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد-مدیریت و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

تأثیر سطح درآمد ملی، نابرابری و فقر بر سلامت عمومی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *