تاثیر عدالت آموزشی در کاهش نابرابری‌های افقی منطقه‌ای در ایران


عدم رعایت عدالت آموزشی در کشور مسائل مختلفی را در بر داشته است و این مسائل خود باعث بوجود آمدن دوگانگی های زیادی از جمله اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور شده است. در این تحقیق برای ارزیابی میزان نابرابری در بین استان های ایران از شاخص های مربوط به سنجش نابرابری مانند ضریب جینی و تیل و شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن استفاده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، استدلال قیاسی با استفاده از فروض معین و تحلیل های نظری و ارائه ی فرضیه می باشد و سه مدل اقتصاد سنجی با داده های مقطعی برای سال ۱۳۹۲ برآورد شده است. هدف کلی تحقیق ارزیابی تاثیر عدالت آموزشی درکاهش میزان نابرابری های افقی منطقه ای در استان های ایران می باشد.یافته های تحقیق بیانگر آن است که بالاترین ضرایب نابرابری در شاخص جینی مربوط به، سرانه تعداد دانش آموز در مدارس غیر دولتی روستایی ، تولید ناخالص داخلی، سرانه ی تولید ناخالص داخلی و سرانه ی فضای آموزشی به ترتیب با ۰٫۶ ، ۰٫۵۳، ۰٫۲۹ و ۰٫۱۵ می باشد، بیشترین تمرکز در شاخص هرفیندال – هریشمن مربوط به سرانه تعداد دانش آموز در مدارس غیر دولتی روستایی، سرانه ی تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۰٫۸۱ و ۰٫۷۵ می باشد. بیشترین نابرابری در شاخص تیل مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرانه ی تعداد دانش آموز در هر کلاس غیر دولتی روستایی به ترتیب با ضریب ۰٫۴۷ و ۰٫۲ می باشد، همچنین نتایج حاصل از برآورد سه مدل اقتصاد سنجی نشان از رابطه معکوس و معنی دار بین متغیر های مستقل، سرانه ی بودجه ی آموزشی ، سرانه ی فضای آموزشی، ضریب باسوادی و سرانه تولید ناخالص داخلی با سه متغیر وابسته ی درصد فقر، تعداد خانوار های دو دهک پایین در آمدی و ضریب جینی در هر استان دارد.

علیرضا میر، ۱۳۹۴، تاثیر عدالت آموزشی در کاهش نابرابری‌های افقی منطقه‌ای در ایران، استاد راهنما: مصیب پهلوانی؛ استاد راهنما: محمدنبی شهیکی‌تاش ،دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مدیریت و اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

تاثیر عدالت آموزشی در کاهش نابرابری‌های افقی منطقه‌ای در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *