تأثیر فقر مالی بر امنیت وساختار سیاسی کشورها؛ مطالعه موردی کشور پاکستان (۲۰۱۳-۱۹۹۰)


پاکستان کشوریست درجنوب آسیا که به لحاظ اقتصاد آشفته وساختارسیاسی متزلزل یکی ازده دولت شکننده درجهان است. از خصوصیات بارز جامعه پاکستان بیکاری وفقرشدید. رشدوافزایش بی رویه جمعیت ودرپی آن مشکلات ومسائل بسیارحادی که باعث شده در دو دهه اخیر نام پاکستان با تروریسم ،بنیادگرایی اسلامی وافراطی گری عجین گشته وامنیت داخلی، ثبات سیاسی بشدت تضعیف گردد.مهمترین اهدافی که دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته تأثیر فقرمالی برامنیت وساختار سیاسی کشورپاکستان بوده که برای رسیدن به این موضوع روش بکارگیری تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی وروش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد. درپایان اصلی ترین نتیجه ای که میتوان ازکل این تحقیق گرفت، فقرشدید مردم بسترساز خشونت، افراطی گری و تروریسم و به تبع آن سست شدن پایه های امنیتی و بی ثباتی سیاسی ودرنهایت این فرایند ابزاری مناسب برای کشورهای منطقه ای وفرامنطقه ای درجهت نیل به اهداف وراهبرد های آنهاست.

محمدحسین محمدلو، ۱۳۹۴، تأثیر فقر مالی بر امنیت و ساختار سیاسی کشورها؛ مطالعه موردی کشور پاکستان (۲۰۱۳-۱۹۹۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی بیژنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

تأثیر فقر مالی بر امنیت وساختار سیاسی کشورها؛ مطالعه موردی کشور پاکستان (۲۰۱۳-۱۹۹۰)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *