تحلیلی بر عوامل محیطی موثر در فقر نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت شهرستان سروآباد


فقر از مهمترین موانع توسعه روستایی، مانع مشارکت روستائیان در برنامه های توسعه و ناتوانی سیاستگذاران و کارکرد سکونتگاههای روستایی است. عوامل محیطی از مهمترین پارامترهای پیدایش و تداوم فقر در مناطق روستایی است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که مهمترین عوامل موثر در فقر نواحی روستایی کدام ابعاد(اقتصادی، اجتماعی،شخصی،محیطی)‌می باشد؟ هدف تحقیق شناخت عوامل محیطی موثر در توزیع فضایی فقر روستایی به منظور برنامه ریزی جهت کاهش آن در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی-‌تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه) و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش کمی و کیفی می‌باشد. در روش کمی، آمار توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون tتک نمونه ای، آزمون یومن ویتنی و آزمون رگرسیون لجستیک)استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستایی ساکن دهستان اورامان تخت، شهرستان سروآباد استان کردستان می‌باشد. این دهستان در سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۵ روستای دارای سکنه و ۴۸۱۴ نفر جمعیت و ۱۲۲۸ خانوار می‌باشد. با توجه به کافی و مناسب بودن تعداد روستاها، نمونه گیری در سطح دهستان انجام نشده و روستاهای دهستان تمام شماری می گردد. تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه در سطح خانوارهای روستاهای مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ۲۹۳ خانوار تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسشنامه‌ها تکمیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، ۲/۶۵ درصد از خانوارها فقیر می باشند. براساس آزمون t تک نمونه‌ای، آماره آزمون بعد اقتصادی(۷۳۷/۴۶-)، بعد اجتماعی(۲۹۰/۲۱-) و بعد فردی(۷۷۲/۵) و بعد جغرافیایی (۴۸۰/۵-) می باشد که نشان می دهد غیر از بعد فردی بقیه ابعاد در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. بررسی های حاصل از آزمون یومن ویتنی نشان می دهد، تفاوت معناداری در ابعاد اقتصادی و فردی عوامل محیطی و فقر خانوارهای روستایی وجود دارد و با توجه به آماره Z آزمون، بعد اقتصادی بیشترین تفاوت را در ایجاد خانوارهای فقیر و غیرفقیر ایجاد کرده است. در بررسی آزمون رگرسیون لجستیک میتوان تابعی را برای جدا سازی دو نوع خانوار و باتوجه به متغیرهای مورد بررسی ارائه داد، ضرایب استاندارد شده تابع تشخیصی کانونی وضرایب ماتریس ساختار نشان می دهند که به ترتیب بعد اقتصادی(۷۴۷/۰)، فردی(۲۴۷/۰)، جغرافیایی(۱۱۸/۰) و بعد اجتماعی(۵۷۸/۰) بیش ترین نقش را در تمییز خانوارهای فقیر و غیر فقیر ایفا میکنند.

افسانه لطفی، ۱۳۹۴، تحلیلی بر عوامل محیطی موثر در فقر نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت شهرستان سروآباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بهروز محمدی یگانه، دانشگاه زنجان- دانشکده جغرافیا.

دریافت پایان نامه:

تحلیلی بر عوامل محیطی موثر در فقر نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت شهرستان سروآباد)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *