جهانی‌شدن، فقر، نابرابری درآمدی و سلامت؛ یک مطالعه تحلیلی در سال ۲۰۰۶


جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در تعیین کننده های اجتماعی سلامت بوده و بر سلامت جوامع بشری اثر گذار است. در این مطالعه به بررسی ساز و کار اثر جهانی شدن بر جنبه های مختلف سلامت از مسیر فقر و نابرابری پرداخته ایم. این مطالعه از نوع همبستگی – اکولوژیک بوده و داده های موجود را تحلیل کرده ایم. سنجش جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق شاخص KOF Index of Globalization ، فقر از طریق نسبت سرشمار فقر ، نابرابری درآمدی داخل کشورها از طریق ضریب جینی و جهت سنجش سلامت نیز از شاخص های ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۶ استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل عاملی شاخص های سلامت و در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به آزمون روابط میان متغیرها پرداخته ایم.میان نسبت سرشمار فقر و مرگ و میر و ابتلا (r = 0.68, P-value > 0.001)، پوشش نظام سلامت (r = – 0.30, P-value = 0.04)، هزینه های دولتی (r = – 0.46, P-value = 0.001) و غیر دولتی(r = – 0.34, P-value = 0.02) ، عامل محیطی (r = – 0.61, P-value < 0.001) و عامل جمعیتی (r = 0.34, P-value = 0.02) همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین میان ضریب جینی و مرگ و میر و ابتلا (r = 0.41, P-value = 0.005)، هزینه های غیر دولتی (r = – 0.39, P-value = 0.009)، منابع مطلق پزشکی یک (r = – 0.39, P-value = 0.009)، عامل محیطی (r = – 0.27, P-value = 0.01) و عامل جمعیتی (r = – 0.43, P-value = 0.003) نیز همبستگی آماری معنی دار مشاهده شده است. میان جهانی شدن و نسبت سرشمار فقر و ضریب جینی و شاخص های سلامت در تمامی ابعاد رابطه آماری معنی دار مشاهده نشده است. مطابق یافته های این پژوهش می توان اذعان داشت جهانی شدن بر فقر، نابرابری درآمدی و سلامت اثر گذار نیست ولی با توجه به وجود همبستگی میان فقر و نابرابری درآمدی و سلامت می توان با کاهش فقر در جوامع و بهبود باز توزیع درآمد در داخل کشورها سلامت کشورها را ارتقا بخشید.

حمید نبوی، ۱۳۸۹، جهانی‌شدن، فقر، نابرابری درآمدی و سلامت(یک مطالعه تحلیلی در سال ۲۰۰۶)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسن رفیعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دریافت پایان نامه:

جهانی‌شدن، فقر، نابرابری درآمدی و سلامت؛ یک مطالعه تحلیلی در سال ۲۰۰۶

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *