عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی (مطالعه در تبریز)


دراین تحقیق ما به دنبال آن هستیم که سبک زندگی حاشیه ای و نوع رفتارها، ارزشها و باورهای حاشیه نشینان فقیر در شهرتبریز چه تا چه اندازه با سطح و شدت فقر آنان همبسته است؟ لذا زیر بنای اصلی این تحقیق انتخاب و مسئولیت شخصی در ارتباط با فقر می باشد که با شاخص های متغیر اصلی عاملیت انسانی سنجش می شود. دیدگاههای مختلف در رابطه با فقر و عاملیت انسانی بررسی و رویکرهای عاملیت گرا مبتنی بر کنش موثر فردی در چارچوب نظری انتخاب و فرضیات تحقیق تدوین شده اند.روش تحقیق ما توصیفی و تحلیل همبستگی از نوع پس رویدادی به روش میدانی پیمایش می باشد. تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ساختاری با استفاده از پرسشنامه است.جامعه آماری ما شامل کلیه ساکنین مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز می باشد. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و دواس، تعداد ۳۹۰ نفر از سرپرستان خانوار مهاجرین حاشیه نشین را انتخاب نموده ایم. روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و از آزمونهای سطح ترتیبی – ترتیبی برای جداول متقاطع توافقی همبستگی در سطح رتبه ای مانند تای سامرز و آزمون همبستگی جزئی پیرسون، تحلیل چند متغیره رگرسیونی و تحلیل مسیر استفاده شده است. خلاصه ای از نتایج تحقیق به شرح زیر است:تحقیق حاضر شامل هفت فرضیه می باشد که ارتباط متغیرهای میل به پیشرفت و میل به کنترل محیط با شدت فقر بصورت معکوس تایید شد و متغیرهای نگرش به فقر، وابستگی عاطفی، استبداد پذیری، سازگاری و تقدیرگرایی همبستگی مستقیم با شدت فقر اقتصادی دارند. نتایج تحلیل چند متغیره رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای وارد شده عاملیت انسانی توانسته اند ۱۴/۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته فقراقتصادی را تبیین کنند و بیش از ۸۵ درصد از تغییرات فقر اقتصادی از محدوده متغیرهای عاملیتی خارج بوده است. مهم ترین پیش بینی کننده فقر اقتصادی متغیر میل به پیشرفت بوده است و متغیرهای نگرش به فقر، استبداد پذیری،نگرش به فقر، وابستگی عاطفی و سازگاری با محیط و … در رده های بعدی قرار دارند.

ابوالفضل امانیان، ۱۳۸۸، عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی (مطالعه در تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد شیخی، دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی (مطالعه در تبریز)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *