عوامل موثر بر تکدی گری در شهر تهران


پژوهش حاضر به منظور بررسی پدیده تکدیگری در شهرتهران از دیدگاه جامعه شناختی شکل گرفته است. هدف پژوهش شناخت تیپولوژیک متکدیان شهر تهران ، دیدگاه مردم شهر تهران در خصوص متکدیان ، بررسی تدابیر اتخاذ شده از سوی مسئولان و در نهایت ارائه تصویری شفاف از وضعیت تکدیگری به منظور شناخت راههای پیشگیری ، درمان یا تعدیل این پدیده در شهر تهران بوده است . جامعه آماری پژوهش در بخش متکدیان ۱۵۰ نفر از متکدیان دستگیر شده و نگهداری شده در محل اردوگاه جمع آوری متکدیان و در بخش مردم شهر تهران ۴۰۰ نفر از ساکنان زن و مرد ۱۵ سال به بالا شهر تهران بوده است . روش پژوهش توصیفی و روش گرد آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه در قالب ۲ پرسشنامه های مجزا برای متکدیان و مردم اجرا گردیده است . یافته های پژوهش در سه بخش مجزا شامل تیپولوژی متکدیان، دیدگاه مردم شهر تهران و نیز تدابیر اتخاذ شده از سوی مسئولان به تفصیل آورده شده که بر اساس این یافته ها، راههای پیشگیری، درمان یا تعدیل پدیده تکدیگری در شهر تهران بیان گردیده است . هر چند پدیده چند بعدی تکدیگری در هر جامعه ای کم و بیش به چشم می خورد و حل صد در صد آن امکان پذیر نیست اما با آگاهی از زمینه ها مربوط به پیدایی و استمرار این پدیده ، درمان یا تعدیل آن دور از دسترس نمی باشد.
رفیقه جعفری آذردابانلو، ۱۳۹۲، عوامل موثر بر تکدی گری در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد ثقفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی.
دریافت پایان نامه:
عوامل موثر بر تکدی گری در شهر تهران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *