بررسی عوامل موثر بر فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل


رشد شتابان شهرنشینی و تراکم بیش از حد جمعیت در ایران باعث بروز مشکلاتی همچون پیدایش حاشیه نشینی، بیکاری پنهانی، مشاغل کاذب و رشد و توسعه آسیبهای اجتماعی در محیط های شهری، فقدان و کمبود تاسیسات زیرساختی و برخی مشکلات دیگر شده است. توسعه سریع و برنامه ریزی نشده شهرنشینی موجب افزایش مسکن ناسالم به صورت کپرنشینی و حاشیه نشینی است که ضمنا مناطق فقیرنشین شهرهای بزرگ را تشکیل می دهد. در عین حال ساکنان مناطق حاشیه شهرها به اضافه برخی روستاهایی که در شهرها ادغام شده اند اساسا از مهاجرین روستایی تشکیل می شوند علاوه بر آن در بین حاشیه نشینان که یک خرده فرهنگ حاشیه نشینی و مهاجرت به همراه دارند توسعه جرایم بالاخص اعتیاد به مواد مخدر افزایش چشمگیری را نشان می دهد. با توجه به این موارد هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل می باشد که درآن از مبانی نظری فرهنگ فقر و نظریه های لوئیس، آمارتیا سن، ماکس وبر، تالکوت پارسونز، کارل مارکس و در نهایت از نظریه پیر بوردیو جهت ساخت چارچوب نظری و تدوین فرضیات استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل همبستگی به روش میدانی پیمایش می باشد. تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ساختاری با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کل افراد ساکن در ۳ ناحیه شهر بابل می باشند که این جمعیت براساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۷۲۵۲ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۷۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و از آزمونهای سطح ترتیبی برای جداول متقاطع توافقی همبستگی در سطح رتبه ای مانند گاما و تاو بی کندال و کای اسکوئراستفاده شده است. خلاصه ای از نتایج تحقیق به شرح زیر است: ۲۹/۴ درصد از نمونه از لحاظ فرهنگ فقر در سطح پایین، ۳۱/۸ درصد در سطح متوسط و ۳۸/۸ درصد در سطح بالا بوده اند. این پژوهش شامل شش فرضیه است که ارتباط متغیرهای عامل اجتماعی، عامل اقتصادی، رفتار اجتماعی، سطح دستمزد، سطح معیشت و بیکاری با فرهنگ فقر به صورت معنادار و معکوس تأیید شده است. بعبارت دیگر هر گونه تغییر( افزایش یا کاهش) در متغیرهای فوق، تأثیر معکوس بر میزان فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل دارد.

سیده الهام مرتضوی امیری، ۱۳۹۱، بررسی عوامل موثر بر فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جعفر هزارجریبی، دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ فقر در بین جوانان شهر بابل

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *