عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج


فقر پدیده شومی است که در تاریخ بشری قدمت دیرینه دارد. معضلی بزرگ و بیماری صعب العلاج که ذهن و اندیشه بسیاری از سیاستمداران و دانشمندان را به خود معطوف نموده است .فقراز ساده ترین و ملموس ترین سطح یعنی تخریب و تضعیف جسم انسان خود را نشان داده و تا بالاترین سطع تکامل بشری ، را با تهدید روبه رو ساخته است. فقر و نابرابری های اقتصادی از زمره مهمترین معضلات جامعه بشری است . هدف از تحقیق حاضرشناسایی خانوارهای فقیر و وضعیت اقتصادی حاکم بر منطقه مورد نظر و بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج می باشد، برای شناسایی خانوارهای فقیر و جو اقتصادی حاکم بر منطقه از شاخص های درآمد ، بهداشت و آموزش استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این تحقیق کلیه خانوارهای موجود در سطح شهر کهنوج می باشد . روش تحقیق برای پاسخ و بررسی مسئله فوق روش پیمایشی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه سود جسته ایم .تحقیق حاضر به کمک نمونه گیری چند مرحله ای(احتمالی سیستماتیک چند مرحله ای) با حجم نمونه ای ۳۲۴ خانوار به انجام رسیده است. نمونه گیری چند مرحله ای از ترکیب چندین نمونه گیری درباره ی قسمت های متغیر جامعه است. در حالت های معین، ممکن است محقق برای انتخاب نمونه از بیش از دو مرحله استفاده نماید. از این رو به این روش نمونه گیری چند مرحله ای گفته می شود. روش انتخاب در هر مرحله ممکن است با مراحل دیگر تفاوت داشته باشد مثلاً در مرحله اول نمونه گیری با احتمال متناسب، مرحله دوم تصادفی ساده و مرحله سوم نمونه گیری سیستماتیک. برای نمونه گیری از منطقه، بخش های منطقه را مشخص می کنیم و از بین این بخش ها بطور تصادفی تعدادی(۶ بخش) از آنها را انتخاب می کنیم و سپس با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک از بین بخش های انتخاب شده تعداد خاصی (۳۲۴) از خانوارها را به عنوان جامعه نمونه خود انتخاب می کنیم و داده های خود را با پرسشنامه ساخته شده از آنها جمع آوری می کنیم.این تحقیق در نظر دارد از طریق فراهم نمودن اطلاعات دقیق کمی و کیفی از شهر کهنوج واقع در استان کرمان به بررسی علل اقتصادی ، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی فقر ، بپردازد ، تا از طریق شناسایی ریشه های اقتصادی ، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی فقر بتوان بر بسیاری از نابسامانی های منطقه فائق آمد. از آنجائیکه پدیده فقر نیز چون دیگر پدیده های اجتماعی در اثر عوامل متعدد بوجود می آید و خود نیز مصائب بیشماری را بر فرد و جامعه تحمیل می کند، لذا نمی توان تنها یک یا دو عامل را به عنوان عامل یا عوامل اصلی در بروز معضل فقر معرفی نمود و بر اساس آن نتیجه گیری کرد ، از طرف دیگر بررسی عوامل بطور کلی نیز کار بسیار دشوار و غیر ممکنی است. بنابراین تحقیق حاضر عواملی را که در این منطقه از اهمیت بیشتری برخوردارند مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و اطلاعات موجود را بر اساس آن فاکتورها طبقه بندی کرده است تا از این طریق بتوان با مشخص کردن عوامل اقتصادی ،عوامل جمعیتی، عوامل اجتماعی و فرهنگی فقر راه های عمده فقرزدایی منطقه را ترسیم نماید.

عباس تیراژه سلیمانی، ۱۳۹۵، عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عزت‌الله سام آرام، دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *