مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب های اجتماعی


وقوع جرم از معضلات جوامع انسانی در ادوار مختلف بوده است و با توجه به اهمیت موضوعِ جرم در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات متعددی برای شناسایی علل وقوع آن صورت گرفته است. همچنین با توجه به روند رو به رشد جرائم در جامعه ما، تحقیق حاضر تلاشی است در این راستا که با بهره گیری از نظریات اقتصادی جرم، به بررسی عوامل اقتصادی جرم پرداخته است. متغیرهای وابسته مدل شامل ازدواج و طلاق، سرقت، خودکشی، قتل، اعتیاد، خشونت و متغیرهای توضیحی مدل آموزش، بیکاری، فقر و نابرابری درآمدی می باشند. در این مطالعه در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۷۳ به منظور بررسی عوامل اقتصادی جرم در کشور ایران که به نه منطقه جغرافیایی تقسیم شده است، از یک الگوی اقتصادسنجی پنل استفاده شده است. در برآورد مدل ابتدا معادلات مرتبط با هر نوع آسیب بر پایه ی روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است، سپس در مرحله بعد با توجه به وجود دردونزایی در مدل و تعریف متغیر ابزاری برای فقر معادلات به روش سیستم معادلات همزمان و استفاده از برآوردگر ۳SLS تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه متغیرهای آموزش، بیکاری و نابرابری درآمدی از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر آسیب های اجتماعی بوده است، به طوری که با افزایش نابرابری آموزشی، نرخ جرائم افزایش و با رشد درصد افراد با تحصیلات عالی کاهش می یابد. همچنین با رشد بیکاری و نابرابری درآمدی، نرخ ازدواج کاهش و نرخ طلاق و سایر جرائم افزایش می یابد و اثر بیکاری بزرگتر از اثر نابرابری درآمدی می باشد. متغیر فقر بر جرائم مالی(سرقت) و ازدواج و طلاق تأثیر دارد.

زهرا شکری غره‌لو، ۱۳۹۵، مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س).

دریافت پایان نامه:

مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب های اجتماعی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *