مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی خیابانی شدن کودکان در شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۱


این مطالعه، با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی خیابانی شدن کودکان در شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۱، این مسئله را مورد تحلیل قرار داده است. پدیده کودکان خیابانی به کودکان کمتر از ۱۸ سال اطلاق می‌شود که برای ادامه‌ی بقاء مجبور به کار یا زندگی در خیابان، پارک‌ها و در سطح میادین شهرها هستند. خیابانی شدن کودکان و نوجوانان به هر علت و دلیلی باعث پیامدها و عواقب جبران ناپذیری برای کودک و به دنبال آن جامعه می‌شود؛ لذا برای کاهش و پیشگیری از این آسیب، سبب شناسی در مورد آن لازم و ضروری است. در این پژوهش، با استفاده از مطالعه پیمایشی، جمع آوری داده‌ها انجام شد. جامعه آماری در این مطالعه، از کلیه کودکان خیابانی، بین ۷ تا ۱۸سال ساکن شهر خرم آباد تشکیل شده بود. حجم نمونه در این بررسی، ۱۲۰نفر از این کودکان بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شدند، بیشترین تعداد افراد جامعه مورد نظر، به طور تصادفی و سایر افراد حجم نمونه از کودکان نیز از کودکان بی سرپرست، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه توأم با مصاحبه بود که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین روش تجزبه و تحلیل داده‌ها بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل رابطه متغیرهای مستقل تحقیق و مقایسه روابط بین آن‌ها با متغیر وابسته از آزمون t و از تحلیل رگرسیون استفاده شده و همبستگی پیرسون و آزمون است. یافته های آزمون آماری نشان داد که رابطه معنادار بین متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (فقر، حاشیه نشینی، ناسازگاری، طلاق، اعتیاد خانواده، عملکرد تحصیلی و جنسیت کودک خیابانی) و خیابانی شدن کودک وجود دارد. با توجه به یافته‌های این مطالعه و مطالعات مشابه در داخل و خارج از کشور می‌توان نتیجه گرفت به خیابان رو آوردن کودک و نوجوانان یک اختلال و یک انحراف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان می‌باشد که ناشی نظم اجتماعی نابرابر در جهان است و لذا در کنار شناخت پیکره معضلات و عوامل دخیل در به وجود آمدن آن، باید به سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های جهانی و منطقه ای هم توجه کرد. به عبارتی پیشگیری از این پدیده‌ها و معضلات مشابه، نیازمند یک مهندسی فرهنگی فراملی و منطقه ای است که بتوان از این طریق مانع افزایش آسیب‌ها شد.

طاهره محسن‌زاده، ۱۳۹۲، مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی خیابانی شدن کودکان در شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محسن نیازی، دانشگاه کاشان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی خیابانی شدن کودکان در شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۱

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *