نقش تعاون در کاهش فقر با تاکید بر تعاونی‌های فراگیر ملی مطالعه موردی


هدف اصلی این مطالعه شناسایی مزیت های تعاونی های فراگیرملی وکشف نارسائی هاوکاستی های موجود دراین تعاونی ها درزمینه ی فقرزدایی است.بدین منظور با بهره گیری از روش های آماری ورگرسیونی وآزمون داده های تابلویی به بررسی هشت استان طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴ پرداخته شده است.نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که بین نسبت درآمد حاصل ازتعاون به کل درآمدمنطقه ، رشد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش تعاون به کل تسهیلات اعطایی،میزان سواد ونرخ فقررابطه منفی وجود دارد.بین متغیر نسبت شاغلان بخش تعاون به کل شاغلان استان ، محصول ناخالص داخلی حقیقی منطقه ونرخ فقر رابطه مثبت وجود دارد و نشان می دهد صرفاًعضویت درتعاونی ها نمی تواندباعث کاهش فقر شود بلکه مسئله توزیع درآمدنیز بایدموردتوجه قرار گیرد وچنانچه ترتیبی اتخاذ گردد تا تعاونی های مذکور از لحاظ کمی وکیفی ارتقا یاببند با توجه به اهمیت توزیع عادلانه درآمد، این شرکت ها با تحت پوشش درآوردن افراد کم درآمد جامعه می توانند درزمینه توزیع عادلانه درآمد و از این طریق برکاهش فقر اثرگذار باشند.

نرجس استادی، ۱۳۹۱، نقش تعاون در کاهش فقر با تاکید بر تعاونی‌های فراگیر ملی مطالعه موردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بیتا شایگانی، مرکز پیام نور تهران- پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

نقش تعاون در کاهش فقر با تاکید بر تعاونی‌های فراگیر ملی مطالعه موردی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *