اثر زیرساخت و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر در کشورهای منتخب با درآمد متوسط


هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر است. برای این منظور از داده‌های کشورهای منتخب با درآمد متوسط در دوره‌ی زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۳ با به‌کارگیری روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده‌است. متغیرهای توضیحی شامل شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از بخش زیرساخت شامل تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه، مخارج سخت‌افزار و نرم‌افزار و بخش بهره‌مندی شامل مشترکین پهنای باند اینترنت و درصد افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند، متغیرهای کنترل شامل ضریب جینی، نرخ تورم، شاخص جهانی شدن و شاخص فساد می‌باشد. شاخص نسبت سرشمار فقر به‌عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌جز ضریب نفوذ تلفن ثابت و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سرمایه‌گذاری در بخش سخت‌افزار اثر منفی و معناداری بر سطح فقر دارند. همچنین اثر خالص متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از کانال مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی بر شاخص فقر دارد و اثر نهایی متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از کانال مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبتی بر شاخص فقر دارد به این معنی که مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر را در کشورهای منتخب با درآمد متوسط تسریع می‌کند. متغیرهای کنترل شامل شاخص فساد و شاخص جهانی شدن اثر منفی بر سطح فقر در کشورهای مورد مطالعه دارند ولی ضریب متغیر ضریب جینی نشان می‌دهد که با افزایش نابرابری درآمد فقر افزایش می‌یابد.

زهرا جلال، ۱۳۹۴، اثر زیرساخت و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر در کشورهای منتخب با درآمد متوسط، پایا نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

دریافت پایان نامه:

اثر زیرساخت و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر در کشورهای منتخب با درآمد متوسط

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *