اندازه‌گیری خط فقر شهری و بررسی شاخص‌های خط فقر در ایران برای سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۸


ناتوانی افراد در تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی باعث مطرح شدن مسئله فقر، فقیر و خط فقر می شود. این تحقیق به دنبال تخمین خط فقر برای دوره زمانی۱۳۸۰- ۱۳۸۸، در ابتدا به تعریف فقر و انواع آن می پردازد و سپس با استفاده از دو روش خط فقر را تعیین می کند: یکی روش نیازهای اساسی و تعیین یک سبد غذایی که تامین کننده ۲۳۰۰ کالری برای هر فرد در روز است و در روش دوم بر طبق خصوصیات تابع تقاضای استون گری، حداقل معیشت مطرح شده در تابع تقاضای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامربوط تکراری(ISUR) و نرم افزار Eviews تخمین زده شده است. و در نهایت با استفاده از دو نوع خط فقر براورد شده درصد خانوارهای فقیر، برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و.. اندازه گیری می نماید. بر اساس نتایج این تحقیق در طی دوره مورد بررسی خط فقر کشور چه بر اساس روش نیاز به کالری و چه بر اساس روش حداقل معیشت از سال ۱۳۸۰ یک روند صعودی را دنبال می کند که این به دلیل روند صعودی قیمت کالاها ، به خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در قسمت بعدی با محاسبه شاخص درصد خانوارهای فقیر نشان داده شده که میزان فقر در طی دوره مورد بررسی و بر اساس دو نوع خط فقر محاسبه شده همواره روندی افزایشی را دنبال کرده است. به عنوان نمونه ثابت شد که میان فقر خانوار و سطح تحصیلات سرپرست خانوار رابطه معکوس وجود داشته و همچنین هرچه میزان تحصیلات افراد خانوار بیشتر باشد درصد فقر خانوار کمتر خواهد بود.

زهرا رجائی، ۱۳۹۰، اندازه‌گیری خط فقر شهری و بررسی شاخص‌های خط فقر در ایران برای سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۸، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مصیب پهلوانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

اندازه‌گیری خط فقر شهری و بررسی شاخص‌های خط فقر در ایران برای سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۸

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *