برآورد خط فقر در مناطق روستایی و شهری استان خوزستان


در این تحقیق و ضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری استان خوزستان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خط فقر ذهنی از منظر مشاهده رفتاری، از طریق تخمین نظام مخارج مبتنی بر تابع مطلوبیت استون-گری و با استفاده از داده‌های بودجه خانوار (۱۳۵۸-۱۳۸۸) برای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان مورد برآورد فرار گرفت.برآوردهای به دست آمده حاکی از آن است که، حداقل مخارج الزامی (حدافل معیشت) یرای یک خانوار شهری با متوسط بعد خانوار ۵/۶ نفر، در سال ۱۳۵۸ برابر با ۸۴۶۷۸۰۱/۸ ریال و در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۷۳۳۴۲۱ ریال بوده است. این حداقل در سال ۱۳۷۸ یه ۱۷۹۱۶۱۲۴ ریال افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ یه رقم ۷۱۹۸۹۳۷۳ ریال رسیده است. حداقل مخارج الزامی (حداقل معیشت) یرای یک خانوار روستایی با متوسط بعد خانوار ۶/۹ نفر، در سال ۱۳۵۸ برابر با ۲۵۳۶۳۴/۳ ریال و در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۶۳۴۸۰۲ ریال بوده است. این حداقل در سال ۱۳۷۸ یه ۹۱۲۹۶۹۱ ریال افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ یه رقم ۴۴۱۶۴۷۷۳ ریال رسیده است.

یدالله دیوسالار، ۱۳۹۰، برآورد خط فقر در مناطق روستایی و شهری استان خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصور زراءنژاد؛ استاد راهنما: مسعود خداپناه، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

برآورد خط فقر در مناطق روستایی و شهری استان خوزستان

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *