بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب


شادکامی به‌عنوان عنصری حائز اهمیت در بررسی رفتارهای فردی و جامع شناختی قلمداد می‌شود و از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر‌ است که تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان دارد. در دهه‌های اخیر علیرغم پیشرفت روزافزون در زمینه تکنولوژی، بهداشت ، آموزش و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها، مطالعات انجام‌شده حاکی از کاهش میزان شادکامی در اکثر جوامع می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع ما نیز در این پژوهش به بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب در دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۵می‌پردازیم. بدین منظور، از داده‌های مربوط به ۱۰۰کشور جهان، با رویکرد پنل استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دهنده این است که فقر، نابرابری درامد و شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شادکامی دارند.

لعیا دهمرده، ۱۳۹۴، بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: زهرا افشاری، دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *