بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی


همواره از میان متغیرهای کلان اقتصادی، متغیر تورم و از بین عمده‌ترین متغیرهای اجتماعی، پدیده فقر از اهمیت خاصی در نظر سیاست‌گذاران جوامع مختلف برخوردار بوده‌اند. این پایان‌نامه به بررسی اثرات تورم بر روی وضعیت فقر در طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ در ایران می‌پردازد. در این مطالعه با در نظر گرفتن اثر گذاری تورم در سه حوزه خوراک, پوشاک و مسکن (به عنوان نیازهای اساسی سه گانه اساسی تمامی طبقات جامعه) اقدام به بررسی اثر تغییر قیمت در هر یک از این سه حوزه بر وضعیت فقر در ایران پرداختیم. در این راستا در هر یک از زیر بخش‌های یاد شده اقدام به تصریح و تخمین یک رابطه خطی نمودیم که در تمامی آن‌ها علاوه بر وجود متغیرهای اصلی تحقیق (نرخ تورم، شاخص شکاف فقر) متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد به عنوان دو کانال اصلی اثرگذار بر وضعیت فقر، همچنین متغیرهای بیکاری و نرخ رشد دستمزد کارگران ساده به عنوان دیگر متغیرهای اثرگذار بر فقر را نیز وارد مدل نمودیم. نتایج حاصل از تخمین هر سه مدل به روش OLS حاکی از اثر مثبت افزایش تورم بر شاخص شکاف فقر است، همچنین مشخص گردید که رشد اقتصادی بالاتر منجر به کاهش شاخص شکاف فقر و افزایش ضریب جینی (وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمد) منجر به افزایش شاخص شکاف فقر در سال‌های پس از انقلاب در کشور شده است.

محمدعلی بکرایی، ۱۳۹۱، بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران در سال­های پس از انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیداحمد کتابی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دریافت پایان نامه:

بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران در سال­های پس از انقلاب اسلامی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *