بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۹


تجزیه و تحلیل تعیین کننده‌های فقر در جهت بررسی رفاه از منظر ویژگی‌های خانوار، تلاشی برای بررسی چگونگی تاثیر یک متغیر خاص در صورت ثبات سایر ویژگی‌ها، بر وضعیت فقر می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی آن دسته از ویژگی‌هایی از خانوارها است که عواملی مهم و موثر در رفاه خانوار و وضعیت فقر تشخیص داده می‌شوند. نتایج این مطالعه توسط سیاست‌گذارن به منظور ارتقا رفاه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این هدف، در این مطالعه تعیین‌کننده‌های فقر در مناطق روستایی و شهری استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق بر پایه‌ی داده‌های هزینهای استخراج شده از، داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارها استان خراسان شمالی، در سال ۱۳۸۹ که توسط مرکز آمارو اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می‌شود. در این پیمایش ۶۷۹ خانوار نمونه روستایی و ۷۱۷ خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده‌ی سطح فقر، تاثیر متغیرهای بارتکفل، جنس و سن سرپرست خانوار، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل به جز سن سرپرست خانوار بر فقر شهری استان موثراند. برای مناطق روستایی به جز متغیر جنس و سن سرپرست خانوار بقیه متغیر‌های توضیحی مشخص شده در مدل شامل بارتکفل، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی خانوار در سطح ۹/۹۹% تاثیر معنی‌داری بر فقر دارند. هم‌چنین متغیر موهومی شهری بودن خانوار تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال ایجاد فقر در سطح استان دارد. علاوه بر این، آماره (I)Ф در مدل نشان می‌دهد به ترتیبب برای خانوارهایی روستایی و شهری که متوسط مقادیر متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، را در اختیار دارند ۷۵% و ۷۸% احتمال دارد که در زمره خانوارهای غیر فقیر قرار گیرند.

فاطمه گریوانی، ۱۳۹۱، بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۹، دریافت پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدطاهر احمدی شادمهری،  دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۹

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *