تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن


تجزیه چندگانه شاخص‌های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه‌گیری کند. براین اساس این پژوهش با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۸۹ و با بکارگیری نرم افزارGauss به بررسی تجزیه همزمان ضریب جینی تعمیم یافته بر حسب منابع درآمدی مختلف در دو گروه جمعیتی فقیر و غیر‌فقیر می‌پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه برای دو بخش شهری و روستایی نشان می‌دهد که درآمدهای متفرقه بیشترین سهم را در نابرابری درآمد خانوارهای شهری داشته‌اند و در خانوارهای روستایی این سهم متعلق به درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی است و در هر دو مورد بخش بیشتری از آنها از نابرابری درون گروه غیر‌فقیر ناشی شده است. همچنین نشان می‌دهد که با پرداخت یارانه به منابع درآمدی گروه فقرا در بخش شهری منبع دستمزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی(پولی) و در بخش روستایی درآمدهای متفرقه بیشترین کاهش را در نابرابری کل درآمد دارند.

بهرام اردلان، ۱۳۹۲، تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نادر مهرگان، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *