تحلیل اثرات فقر مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی


فارغ از طبقه اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت های اساسی خانوار است. مسکن مناسب ضمن تامین نیازهای فردی و اجتماعی باعث بهبود کیفیت زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی در نواحی روستایی می شود؛ سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که فقر مسکن چه اثراتی بر روی کیفیت زندگی خانوارهای روستایی دارد. هدف تحقیق حاضر شناخت وضعیت فقر مسکن و کیفیت زندگی سکونتگاه های روستایی و تحلیل اثرات فقر مسکن بر روی کیفیت زندگی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی شامل مشاهده (علنی و فردی)، مصاحبه (منظم و کارت دار) و پرسشنامه(بسته و طیفی)، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به صورت توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، آزمون کروسکال والیس وآزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای دهستان معجزات واقع در شهرستان زنجان می باشد. دهستان معجزات در سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۲۲ روستای دارای سکنه و ۶۴۰۶ نفر جمعیت و ۱۷۶۴ خانوار می باشد. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق شامل ۴ روستا طبق نظر اساتید راهنما و مشاور به عنوان تعداد روستاهای مورد مطالعه انتخاب شدند. ۴ روستای انتخاب شده دارای ۲۰۵۶ نفر جمعیت و ۱۰۲۳ خانوار می باشند. تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران ۲۷۹ خانوار تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، وضعیت پائین بودن ابعاد بهداشت، تسهیلات و رفاه مربوط به فقر مسکن بیشتر از شرایط متوسط (۳) ارزیابی شده است. این تفاوت در سطح آلفا ۰۱/۰ معنادار است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است. همچنین با نگاهی به مقادیر ضرایب ß روشن است که یک واحد تغییر در انحراف معیار فقر مسکن در ابعاد (امنیت، بهداشت، تسهیلات، استحکام بنا و رفاه مساکن)، به ترتیب به اندازه (۰٫۱۱۵)، (۰٫۳۳۳)، (۰٫۳۰۴)، (۰٫۴۰۴)، (۰٫۲۸۵) تاثیر مثبت در کیفیت زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه داشته است، بنابراین بیشترین تاثیر ابعاد فقر مسکن مربوط به بعد استحکام بنا می باشد.

مجید بیات، ۱۳۹۶، تحلیل اثرات فقر مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی، مطالعه موردی: دهستان معجزات،شهرستان زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بهروز محمدی یگانه،  دانشگاه زنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسان.

دریافت پایان نامه:

تحلیل اثرات فقر مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی، مطالعه موردی: دهستان معجزات،شهرستان زنجان

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *