تحلیل عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی


بررسی‌ها نشان می‌دهد، وجود فقر گسترده، نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده ، ریشه در رکود و سیر نزولی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد. بنابراین شناخت عوامل موثر در فقر جوامع روستایی ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر در توزیع فضایی فقر نواحی روستایی پرداخته شده است. در همین راستا دو فرضیه مطرح شده است: ۱- رابطه‌ی معناداری بین فضای اقتصادی کار‌آفرینی و توزیع فضایی فقر در محدوده‌ی مورد مطالعه وجود دارد. ۲- رابطه‌ی معنا‌داری بین توزیع فضایی فقر در روستا-های مورد مطالعه و تنوع ‌اقتصاد‌ محلی این روستا‌ها وجود دارد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق خانوار‌های ۲۶روستا‌ی دهستان محمود‌آباد واقع در شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی می‌باشد، با ‌استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ( روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی شده) یازده روستا به صورت تصادفی از طبقات مختلف جمعیتی انتخاب شدند، که دارای ۱۲۹۳ خانوار می-باشند. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی( میانگین ۵۰ درصد هزینه، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی( ضریب همبستگی، آماره tتک نمونه‌ای و t دو گروهی مستقل، کروسکال والیس، یومن ویتنی، تحلیل واریانس و آزمون توکی، آزمون سیمرنوف، جانکهیر، آزمون رگرسیون، آزمون والد- ولفوویتز دو گروهی) صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، ۶۰ درصد از خانوار‌ها در محدوده‌ی مورد مطالعه در فقر نسبی قرار داشته و بعد اجتماعی فضای کارآفرینی بیشترین رابطه را با توزیع فضایی فقر دارد. همچنین عواملی مانند پایین بودن تنوع اقتصادی، پایین بودن فضای کار‌آفرینی، بالا بودن بعد خانوار، الگوی سکونت‌گزینی و دسترسی محدود به زمین‌های مطلوب، نامناسب و درآمد‌زا نبودن شغل‌های فرعی، پایین بودن تعداد افراد شاغل در خانواده، از جمله عوامل موثر بر فقر در نواحی روستایی می‌باشد. در پایان تحقیق، پیشنهاد‌هایی از قبیل ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توسعه‌ی بیمه‌ی تامین اجتماعی برای کمک به سالمندان و ازکار‌افتادگان در روستا و . . . جهت اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر در روستا‌های مورد مطالعه ارائه شد.

زهره یزدانی قره تپه، ۱۳۹۳، تحلیل عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی، مطالعه مورد: دهستان محمودآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بهروز محمدی یگانه، دانشگاه زنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

تحلیل عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی، مطالعه مورد: دهستان محمودآباد

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *