تحلیلی بر سهم سنی- جنسی خانوارهای شهری شهرهای کوچک و میانه‌اندام از توزیع فضایی شاخص‌های کالبدی- اجتماعی پدیده فقر شهری


شهرها به دلایل متعددی چون مهاجرت پذیری فزاینده، عدم تناسب امکانات و تسهیلات عمومی، اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده جمعیتی، فقدان سیاست های کارآمد حمایتی، نبود یا ناکارآمدی نهادهای حمایتی، نابرابری فزاینده و محدود بودن فرصتهای شغلی با مظاهر عریان نابرابری و فقر جنسیتی آشکار مواجه اند. دلایلی چون تاثیر پذیری کیفیت زندگی مردان و زنان به صورت متفاوت از تصمیمات و اولویت های توسعه ای در برنامه ریزی ها، تاثیر پذیری و تاثیر گذاری تمایزات جنسیتی از برنامه ها و سیاست های شهری موجب می گردد که زنان نسبت به مردان در پایگاه های اجتماعی اقتصادی پایین تری قرار گیرند. زنان از جمله گروه های بسیار آسیب پذیر جامعه در مقایل فقر هستند که با مشکلات، موانع و مسائل زیادی در زندگی روزمره خود مواجه اند و عواملی چون طلاق، فوت همسر، اعتیاد همسر و… تشدید کننده میزان فقر این قشر در جامعه زنان می باشد. با وجود برخی تلاش های صورت گرفته در قالب طرح های حمایتی، هنوز زنان در سطح اقتصادی اجتماعی پایینی قرار دارند که دلیل آن فقر قابلیتی زنان است که این مورد نیز ناشی از دسترسی اندک به آموزش، اشتغال و مهارت های حرفه ای است. در جوامع جهان سوم در مورد زنان به غیر از تبعیض، نابرابری، ستم و استثمار فاکتورهای دیگری می تواند در وضعیت اقتصادی زنان دخالت داشته باشد. از جمله سیاست دولت ها، مسائل فرهنگی، اجتماعی باورها، سنت ها، جنسیت باوری (مجموعه ای از باورها و نگرش هایی درباره حقارت فطری و نقص های گوناگون فرضی- عقلی، جسمی، عاطفی، روحی و…. در زنان است که مانع از برابری زنان با مردان می شود) و مذهبی هم در تشدید فشارهای اقتصادی و در نتیجه فقر و نداری زنان نقش موثری دارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جنسیت یکی از موثرترین عوامل تاثیر گذار در میزان فقر در جامعه می باشد. زنان همواره در جامعه ما از مردان فقیرتر می باشند ولی از لحاظ توزیع فضایی بین شاخص های کالبدی- اجتماعی فقر شهری بین مردان و زنان تفاوت معناداری دیده نمی شود و هر دو جنس تقریبا به یک میزان از توزیع فضایی شاخص های کالبدی اجتماعی فقر شهری رنج می برند؛ اما ویژگی ها و خصوصیات فردی تاثیر گذار در فقر بین این دو گروه متفاوت می باشد. نتایج نشان می دهد که بین برخورداری از وضعیت مالکیت مسکونی، تاهل و سن با فقر مردان ارتباط معناداری وجود دارد، اما عواملی که با فقر زنان ارتباط و همبستگی بیشتری دارند عبارت اند از شغل، تحصیلات و مالکیت واحد مسکونی. همچنین با بررسی ارتباط شاخص های کالبدی- اجتماعی فقر شهری در میان زنان و مردان جامعه آماری مشخص گردید که اندازه واحد مسکونی و تعداد اتاق ها در واحد مسکونی بیشترین رابطه معنی دار را با فقر زنان دارد، اما در میان مردان امکانات و تسهیلات واحد مسکونی بیشترین رابطه معنی دار را با فقر مردان دارد. همچنین آشکار گردید که محدود نمودن زنان از روابط اجتماعی اقتصادی در میزان فقر آنان تاثیر بسزایی دارد.

  • ناصری خله‌ کاهوشی،.  حسن. ۱۳۹۳٫ «تحلیلی بر سهم سنی- جنسی خانوارهای شهری شهرهای کوچک و میانه‌اندام از توزیع فضایی شاخص‌های کالبدی- اجتماعی پدیده فقر شهری(مطالعه موردی: شهر قدس)». رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. استاد راهنما: اکبر اصغری زمانی. دانشگاه زنجان.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *