ارزیابی مداخلات شهرداری در حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران


این پژوهش با هدف ارزیابی مداخلات شهرداری در حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران و با استفاده از روش کیفی با رویکرد تحلیل مضمون به کنکاش در عملکرد شهرداری در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه کودکان کار و حمایتهایی که از طرف شهرداری از آنها صورت می گیرد از زاویه نگاه نمایندگان همین سمن ها پرداخته است. ابتدا مصاحبه هایی با ۱۶ نفر از نمایندگان سمن های فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران صورت گرفته است که ۱۳ نفر آنها از اعضای سمن هایی بودند که مستقیما با کودکان کار خیابانی در ارتباط هستند و ۱ نفر هم عضو یک سازمان بود که به صورت شبکه ای از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان در این زمینه فعالیت می کند. سپس با استفاده از تحلیل مضمون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که در اغلب موارد در اولین ارتباط، سمن ها به دلیل مطالبه حمایتهای مختلف از جمله زیرساخت و مکان که یکی از مهم ترین حمایتها برای آنها محسوب می شده به شهرداری مراجعه کرده بودند که گاهی اوقات با پاسخ مثبت و گاهی هم با پاسخ منفی از طرف شهرداری همراه بوده است و به طور کلی در نگاه بیشتر این سازمانها ، در شهرداری مطابق قانون با آنها برخورد نمی شود و قوانین حتی اگر وجود هم داشته باشند در بیشتر موارد رعایت نمی شوند مگر اینکه فردی با دید مشیت و دارای روحیه همکاری ، در آن بخش از شهرداری وجود داشته باشد و تمایل به همکاری داشته باشد و نکته دیگر اینکه از نگاه تعداد قابل توجهی از آنها نیروی متخصص در شهرداری وجود ندارد و یا کمبود آن حس می شود و همچنین شهرداری بیشتر تمایل دارد در اجرای طرح ها و برنامه هایی که خودش تدوین کرده از سمن ها مشارکت بخواهد و در تصمیم گیری و سیاستگذاری آنها را دخالت نمی دهد و یا اگر مشارکت در قسمت های دیگری به غیر از اجرا وجود داشته بسیار ضعیف بوده است و یا به نتیجه نرسیده است. در نهایت اینکه که اکثر سازمانها تا به امروز از شهرداری مکان و زیر ساختی دریافت کرده اند که می توان آن را به عنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد شهرداری قلمداد کرد، اگر چه تعداد اندکی نیز هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.

  • صالحی بیدار، محیا. ۱۳۹۴٫ « ارزیابی مداخلات شهرداری در حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران». رشته علوم اجتماعی. استاد راهنما: هزار جریبی. دانشگاه علامه طباطبایی.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *