مبانی فکری سیاست های اجتماعی در ایران با تمرکز بر مسئله فقر ۱۳۷۶-۱۳۸۴


در بحث های سیاست گذاری و اندیشه، دیسیپلین جدیدی وجود دارد که در آن موضوع اصلی رابطه مکاتب فکری سیاسی با سیاست گذاری اجتماعی است. به این معنا که سیاستهای اجتماعی (social policy) با مکاتب فکری رابطه تنگاتنگی دارد. هر مکتبی زندگی خوب را از طریق هنجارهای خود تعریف کرده است؛

بنابراین باید گفت که نوع سیاست گذاری را آن ایدئولوژی و دولتی که مستقر است بر اساس ایدئولوژی و مکتب فکری که دارد، درباره هر مقولهای مانند فقر و … تعیین می کند؛ بنابراین در این پژوهش به مبانی فکری سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش با مطالعه کتب مرتبط و مصاحبه با برخی صاحب نظران پرداخته شد و این نتیجه به دست آمد که مبانی فکری بخشی از دوران اصلاحات در ایران نیز از یکی از ایدئولوژی های سیاسی؛ نئولیبرالیسم بهره گرفته است.

  • صادق پور، مروارید. ۱۳۹۷٫ «مبانی فکری سیاست های اجتماعی در ایران با تمرکز بر مسئله فقر ۱۳۷۶-۱۳۸۴». رشته علوم سیاسی. استاد راهنما: عباس منوچهری. دانشگاه تربیت مدرس.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *