تصحیح اندازه گیری رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری توزیع درآمد از روش همکن


هدف این پژوهش، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری توزیع درآمد و تصحیح اریب ناشی از عدم انتشار اطلاعات نابرابری توزیع درآمد از روش هکمن می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا رابطه تجربی بین درآمدهای نفتی و نابرابری درآمدی با استفاده از داده های پانل ۵۴ کشور و برای دوره زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۴ تخمین زده شده است. سپس عوامل موثر بر گزارش داده های نابرابری درآمدی بررسی گردیده و رابطه تصحیح شده درآمدهای نفتی و نابرابری درآمدی با رویکرد هکمن دو مرحله ای ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد بین درآمدهای نفتی و ضریب جینی رابطه ای لاشکل وجود دارد. یعنی تا جایی که سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد بیش از ۱۶٫۷ درصد نباشد با افزایش درآمدهای نفتی نابرابری درآمدی کاهش پیدا می کند ولی در مقادیر بالاتر از این آستانه با افزایش درآمدهای نفتی، نابرابری درآمدی افزایش پیدا می کند. از آن جا که سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران برای اکثر سل ها بیش از ۱۶٫۷ درصد بوده است پس می توان نتیجه گرفت این درآمدها نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را افزایش داده است. هر کدام از متغیرهای درآمد ملى سرانه، شاخص کیفیت نهادها و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با ضریب جینی همبستگی منفی دارند. در حالی که متغیر هلی تقسیمات قومیتی و درجه آزادی تجارت داری همبستگی مثبت با ضریب جینی هستند ، همچنین مشخص گردید اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دچار سانسور اطلاعات نابرابری در توزیع هستند.

  • فعلی، ناصر. ۱۳۹۷٫ «تصحیح اندازه گیری رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری توزیع درآمد از روش همکن». رشته اقتصاد انرژی. استاد راهنما: سهیلا پروین. دانشگاه علامه طباطبایی.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *