تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درامد در ایران


با تغییرات قیمت کالاها و خدمات، دهک های درآمدی و خانوارها به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی گیرند. با توجه به اینکه قیمت های نسبی گروه های کالایی در سبد مصرفی دهک های مختلف از چه اهمیتی برخوردار است، تأثیر تورم بر دهک های پایین و بالای درآمدی می تواند متفاوت باشد. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده(CPI استفاده می شود، این شاخص تغییرات قیمت را بر اساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد (هزینه) متوسط در نظر می گیرد، باتوجه به اینکه الگوی مصرفی گروه های درآمدی با یکدیگر متفاوت است و شاخص قیمت مصرف کننده، وزن دهی کالاها را بر اساس سبد خانوار با میانگین درآمدها در نظر می گیرد، و سبد مصرفی خانوارهای فقیر به ویژه در شرایط تورمی متفاوت از خانوار های با درآمد متوسط و بالا می باشد. تأثیر تغییرات قیمت نسبی کالاها بر هر خانوار در درآمد (هزینه )تعدیل یافته با شاخص CPI به خوبی منعکس نمی شود، برای رفع این نارسایی این پژوهش تأثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد را بر اساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای مصرفی هر خانوار محاسبه می شود، برای دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۶ مد نظر قرار داده است. برای سنجش نایرایری از ضریب جینی به روش اگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها بر اساس هر دو شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، در دوره هایی که شدت تورم گروه مواد خوراکی با شدت بیشتری نسبت به سایر گروه ها افزایش داشته است، بالاتر از ضریب جینی هزینه اسمی قرار دارد؛ همچنین توزیع درآمد در دوره هایی که شدت تورم مواد خوراکی بالاتر بوده است بر اساس هزینه تعدیل شده توسط شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) در مقایسه با هزینه اسمی و هزینه حقیقی تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف کننده نابرابرتر است.

  • رضایی، وحید. ۱۳۹۶٫ «تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درامد در ایران». رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی. استاد راهنما: سهیلا پروین. دانشگاه علامه طباطبایی.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *