تأثیرمصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و فقر در ایران


تأثیر مصرف انرژی بر فقر و تأثیر مصرف انرژی بر نابرابری درآمدی در این مطالعه به تفکیک حامل‌های مختلف انرژی موردبررسی قرار گرفته است. برآورد رابطه بین مصرف انرژی و فقر و نابرابری درآمدی در قالب الگوهای سری زمانی با استفاده از تخمین زن ARDL پسران و همکاران بررسی شده است. آزمون و آزمودن‌های لازمه برای هر متغیر و معادلات موجود توسط نرم‌افزار ایویوز انجام شده و نتایج آن به تفکیک بیان گردیده است. معادلات موجود در این پژوهش شامل تابع تولید و درآمد، تابع فقر و تابع نابرابری درآمدی است.

با توجه به نتایج مصرف سرانه برق و مصرف سرانه منابع تجدیدپذیر قابل اشتعال با میزان فقر رابطه‌ای معکوس و معناداری دارند. مصرف سرانه فرآورده‌های نفتی و فقر رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند. مجموع مصرف انرژی بخش خانگی با فقر رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند. مصرف سرانه زغال‌سنگ با میزان نابرابری رابطه‌ای معکوس دارند و مصرف سرانه برق، گاز طبیعی و مجموع مصرف انرژی بخش خانگی با شاخص نابرابری رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند. دسترسی مناطق فقیر به انرژی‌های مدرن و خدمات ناشی از آن تأثیر مثبتی در کاهش نابرابری‌ها داشته و فقر را نیز کم می‌کند، اما باید به این نکته توجه نمود که این تأثیر مثبت در صورتی اتفاق خواهد افتاد که مناطق فقیر و افراد فقیر از این انرژی‌های مدرن بهره‌مند شوند. درصورتی‌که عکس این موضوع اتفاق افتاده و دسترسی به این انرژی‌ها در مناطقی بیشتر شود که فقر کمتر بوده و افراد درآمد بالاتری دارند و از امکانات بیشتری برخوردار هستند.

نمی‌توان به‌طورقطع نتیجه گرفت که دسترسی به انرژی منجر به کاهش نابرابری‌ها می‌شود. زمانی که بهره‌مندی از انرژی و خدمات آن در مناطقی اتفاق بیفتد که مردم آن دارای درآمدهای بیشتری نسبت به مردم مناطق فقیرتر بوده و نیز امکانات و تسهیلات بیشتری را در اختیار دارند، تأثیرات مثبت انرژی نظیر افزایش درآمد، سلامت بیشتر، بهبود نظام آموزش‌وپرورش، بهبود کیفیت زندگی زنان و … در این مناطق اتفاق افتاده و افراد مناطق فقیر همچنان شرایطی نظیر شرایط قبلی را داشته و از این تأثیرات مثبت بی‌بهره خواهند بود. این امر به‌احتمال بسیار زیاد نابرابری‌ها را افزایش داده و فقر را نیز در مناطق فقیر بیشتر خواهد نمود.

  • دهقان، علی. ۱۳۹۸٫ «تأثیرمصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و فقر در ایران». استاد راهنما: وحید ماجد. دانشگاه تهران.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *