اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با کل کشور (۱۳۹۵-۱۳۸۸)


این تحقیق به دنبال مقایسه اندازه فقر و توزیع درآمد مابین استان آذربایجان غربی و کل کشور است. در این راستا ابتدا خط فقر و شاخص‌های فقر خانوار در استان آذربایجان غربی و سپس کل کشور به تفکیک شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۸ اندازه‌گیری گردیده است. در ادامه توزیع درآمد با روش‌ ضریب جینی اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه: خط فقر شهری هم در استان و هم در کشور بزرگتر از خط فقر روستایی بوده است. درصد افراد فقیر، شکاف فقر و اندازه فقر در مناطق شهری و روستایی استان و کشور طی سال‌های مورد نظر کاهش یافته است.

  • مناف‌پور خلیق، فاطمه. ۱۳۹۷٫ «اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با کل کشور (۱۳۹۵-۱۳۸۸)». استاد راهنما: فرهاد خداداد کاشی. دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *