بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰


این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرار مالیاتی، فقر و بیکاری در استان خوزستان ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ انجام شد. روش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر و نمونه موردمطالعه ۴۹۵ نفر است. اطلاعات و داده‌های سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های فرار مالیاتی و پرسشنامه فقر و بیکاری صمدی (۱۳۹۵) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای EVIEWS و اکسل استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که به‌طورکلی میزان فرار مالیاتی در ایران در حال افزایش است همچنین نشان می‌دهد بین فقر با فرار مالیاتی در استان خوزستان رابطه وجود دارد و همچنین بین بیکاری با فرار مالیاتی در استان خوزستان رابطه وجود دارد. بین فرار مالیاتی با فقر و بیکاری در استان خوزستان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  • افشارپور، عاطفه. ۱۳۹۷٫ «بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰». استاد راهنما: علی کارشناسان. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گچساران، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *