بررسی تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر کاهش فقر خانوار (جامعه نمونه: استان همدان)


هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر کاهش فقر خانوار روستائیان بوده است. برای تعیین تأثیر عضویت تعاونی‌ها بر فقر، چهار مؤلفه اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، رفاهی و تغذیه و سلامت در نظر گرفته شده است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده‌ها کمی، ازنظر روش اجرا و جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و روش انجام تحقیق توصیفی، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای روایی و پایایی بالایی بوده و مورد تأیید تعدادی از صاحب‌نظران قرار گرفته است. در تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی نظیر: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک گروهی و آزمون فریدمن و کروسکال‌والیس در محیط نرم‌افزار SPSS22 استفاده شده است.

نتایج تحقیق بیان‌گر این است که، میانگین سنی افراد عضو تعاونی‌ها ۳۶ است، ۱۷ درصد از اعضای تعاونی مجرد، وضعیت تحصیلات اعضاء و همسران آنان بیشتر در حد متوسطه است و نیاز به ارتقاء در این زمینه وجود دارد. حدود ۱۴ درصد از اعضای تعاونی سرپرست خانوار هستند. وضعیت اقتصادی اعضای تعاونی ازنظر پس‌انداز و مالکیت در حد مطلوبی است. وضعیت عضویت در تشکل‌ها و سازمان‌ها در وضعیت مطلوبی نیست. میانگین ساعات مطالعه افراد نمونه آماری در شبانه‌روز ۲/۷۵ ساعت است. میانگین ساعات روزانه استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی (رادیو و تلویزیون) ۳/۰۲ ساعت و میانگین ساعات روزانه تماشای تلویزیون، ۲/۸۶ ساعت است. ۸۳ درصد از اعضای تعاونی در هیچ دوره‌ای شرکت نکرده-اند.

میزان رضایت از عضویت در تعاونی‌های زنان به‌طورکلی خوب است. عضویت در تعاونی زنان بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، رفاهی و تغذیه و بهداشت خانوار تأثیر مثبت دارد و به‌طورکلی فقر خانوار را کاهش می‌دهد. میزان تأثیر تعاونی‌ها بر فقر خانوار به ترتیب بر عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، رفاهی و سلامت و تغذیه است. بین دیدگاه‌های زنان روستایی در زمینه تأثیر تعاونی‌ها بر کاهش فقر در شهرستان‌های مختلف تفاوت وجود دارد، میزان تأثیر تعاونی‌ها در کاهش فقر در شهرستان‌های مختلف به ترتیب ملایر، رزن، کبودرآهنگ، همدان است. بین دیدگاه‌های زنان روستایی در زمینه تأثیر تعاونی‌ها بر کاهش فقر برحسب میزان تحصیلات تفاوتی وجود ندارد. بین دیدگاه‌های زنان روستایی در زمینه تأثیر تعاونی‌ها بر کاهش فقر برحسب وضعیت اشتغال افراد تفاوتی وجود ندارد.

  • ئیل‌گلی، شیما. ۱۳۹۷٫ «بررسی تأثیر تعاونی‌های زنان روستایی بر کاهش فقر خانوار (جامعه نمونه: استان همدان)». استاد راهنما: حشمت‌الله سعدی. مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، دانشکده آبادانی و توسعه روستاها.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *