تحلیل فضایی فقر شهری در شهر نور (سال ۱۳۹۵)


پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل فقر شهری، شهر ساحلی نور انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، ازنظر روش از نوع توصیفی-تحلیلی، ازنظر گردآوری اطلاعات اسنادی میدانی بوده است. اطلاعات مربوط به شهر موردنظر به‌صورت ترکیبی از منابع موجود، اطلاعات طرح جامع و تفصیلی و بلوک‌های آماری شهر نور بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، شاخص‌های موردنظر (۲۸ شاخص) انتخاب شدند و از مرکز آمار ایران گردآوری شده است؛ و در قالب سه بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی توسط مدل‌های تصمیم‌گیری چند متغیره ازجمله مدل کوپراس، مدل مورا، تاپسیس و مدل مقایسه‌ای کپ‌لند و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل خوشه‌ای در نرم‌افزار SPSS رتبه‌بندی شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین سه مدل مورا، تاپسیس و کوپراس ازنظر رتبه‌بندی اختلاف چندانی وجود ندارد و بر اساس مدل مقایسه‌ای کپ‌لند نیز بین این سه مدل تفاوت زیادی ازنظر رتبه‌بندی وجود نداشته است. بر همین اساس با توجه به طبقه‌بندی محلات در محیط نرم‌افزار GIS می‌توان نتیجه گرفت که شهر نور ازنظر فقر بین محلات در حالت کلی در وضعیت خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه و خیلی مرفه قرار دارد. علاوه بر این بر اساس نتایج مدل‌های چند متغیره و تحلیل خوشه‌ای و ترسیم نقشه‌ها در محیط GIS می‌توان اذعان داشت که الگوی فقر شهری در شهر نور از حالت بی‌نظمی و بدقواره‌ای پیروی می‌کند.

  • اکبری، الهام. ۱۳۹۸٫ «تحلیل فضایی فقر شهری در شهر نور (سال ۱۳۹۵)». استاد راهنما: عامر نیک‌پور. دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *