اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر


در این پژوهش، هدف بررسی اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر برای اقتصاد ایران در مناطق شهری بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶ شمسی است. مطالعه‌ی حاضر با این سؤالات آغاز می‌گردد که آیا شوک‌های نرخ ارز بر فقر اثر دارد؟ آیا اثرگذاری نرخ ارز بر فقر به‌واسطه هزینه خانوار تشدید می‌شود؟ و نگارنده با این فروض که شوک‌های نرخ ارز بر فقر اثر دارد و اثرگذاری نرخ ارز بر فقر به‌واسطه هزینه خانوار تشدید می‌شود، به انجام پژوهش برای یافتن پاسخ این سؤالات پرداخته است. در فصل اول پژوهش به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم مبانی نظری مرتبط با تحقیق بیان گشته است که این مطالب ابتدا با تعاریفی از نرخ ارز و عوامل مؤثر بر تغییرات آن آغاز شده و سپس با ارتباط و معرفی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر مفاهیم تورم، اشتغال، درآمد و هزینه خانوار، به‌عنوان متغیرهای مؤثر در مقوله فقر، ادامه می‌یابد. سپس به مفهوم فقر پرداخته شده و تعاریف خطوط فقر مطلق و نسبی و همچنین مفهوم نرخ فقر سرشمار ارائه می‌گردد و در آخر پیشینه تحقیق ارائه گشته است. در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده، ابتدا مبانی تئوریک مدل خودرگرسیون برداری و سپس مدل VAR-X ارائه گشته است و بعد اطلاعات نظری مراحل تخمین ارائه شده که شامل مانایی، انتخاب طول وقفه در مدل خودرگرسیون برداری، ساخت مدل تصحیح خطای برداری، تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی، معرفی توابع واکنش ضربه و آزمون‌های خوبی برازش است.

در فصل چهارم پژوهش اطلاعات عملی مربوط به مانایی متغیرها، ساخت مدل خودرگرسیون برداری، تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی، ریشه‌های معکوس چندجمله‌ای مشخصه و انجام تخمین مدل تصحیح خطای برداری آورده شده و در آخر به ارائه نتایج توابع واکنش ضربه و نتایج آزمون‌های خوبی برازش مدل پرداخته شده است. نتایج ارائه‌شده از تخمین مدل در این فصل، نشان می‌دهد که هر یک درصد تغییر در متغیر‌های نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم و نرخ بیکاری باعث تغییر میزان واحد مشخصی در نرخ فقر می‌گردد و این اثر با متغیر تعاملی هزینه مصرفی خصوصی خانوار در کنار نرخ ارز، تشدید می‌گردد که این نتایج پاسخ مثبتی به سؤالات تحقیق است. علاوه بر این، نتایج توابع واکنش ضربه نیز نشان می‌دهند که شوک‌های نرخ ارز بر فقر اثر دارد و این اثرگذاری با در نظر گرفتن هزینه مصرفی خصوصی خانوار تشدید می‌گردد. در فصل پنجم تحقیق نیز ضمن جمع‌بندی نتایج فصول، آن‌ها را با نتایج پژوهش‌های خارجی و داخلی مقایسه کرده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

  • کریمی پارچین، امیرحسین. ۱۳۹۸٫ «اثر شوک‌های نرخ ارز بر فقر». استاد راهنما: شعله باقری پرمهر. دانشگاه خاتم، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *