تأثیر چارچوب‌های اعطای اعتبارات خرد در سیستم بانکداری بدون ربا بر توانمندسازی روستایی (با محوریت توسعه اشتغال و کاهش فقر روستایی)


توسعه روستایی را می‌توان زیربنای توسعه ملی نامید. تأمین مالی خرد نقش مهمی در توسعه روستایی بازی نموده است. گسترش درآمد و اشتغال پایدار از سویی و ارتقا کیفیت زندگی روستاییان و کاهش روند مهاجرت روستانشینان به شهر و از بین بردن معضل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ از دیگر سو ازجمله دستاوردهای اجرای طرح‌های موفق تأمین مالی خرد روستایی در بسیاری از کشورها بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مؤثر بودن یا نبودن وام‌های خوداشتغالی بود.

در این پژوهش ۲۰۰ مورد وام خوداشتغالی مربوط به شهرستان سبزوار موردبررسی قرار گرفته است. به عواملی که برای موفقیت یا عدم موفقیت وام بررسی می‌کنیم، ریسک فاکتور می‌گویند. به ریسک فاکتورهای مربوط به بانک، ریسک فاکتورهای عملیاتی گفته می‌شود که شامل مبلغ وام، دوره بازپرداخت، نرخ کارمزد و وثیقه است. این پژوهش شامل ۴ فرضیه است. روش آزمون فرضیه‌های این پژوهش، روش اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت است. بعد از انجام تحلیل رگرسیون به روش لاجیت و پروبیت نتیجه‌ای که گرفته شد این بود که تمامی فروض پژوهش رد شد و تمامی ریسک فاکتورهای عملیاتی به‌جز نرخ کارمزد، تأثیر مثبت و معناداری در توانمندسازی روستایی داشته‌اند. نرخ کارمزد هم به دلیل ثابت بودن در تمامی وام‌ها در تحلیل رگرسیون وارد نشد و به‌طورکلی بی‌تأثیر بود.

  • جهانی مقدم، نیما. ۱۳۹۸٫ «تأثیر چارچوب‌های اعطای اعتبارات خرد در سیستم بانکداری بدون ربا بر توانمندسازی روستایی (با محوریت توسعه اشتغال و کاهش فقر روستایی)». استاد راهنما: مهدی قائمی اصل. دانشگاه خوارزمی، دانشکده اقتصاد.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *