تحلیل نقش رویکرد نومنطقه‌گرایی در کاهش فقر (مورد پژوهی: شهرستان کوهدشت – استان لرستان)


در ده‌های اخیر رویکردهای مختلفی جهت کاهش فقر در سطوح مختلف جغرافیایی پیشنهاد شده است. رویکرد نومنطقه‌گرایی به عنوان یکی از رویکردهای جغرافیایی و فضایی به توسعه محلی و کاهش فقر شهری و روستایی توسط جغرافیدانان و سیاست‌گزاران پیشنهاد شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش رویکرد نومنطقه گرایی در کاهش فقر شهرستان کوهدشت است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه در سطح نواحی شهری و روستایی جمع آوری شده است. برای تحلیل داده‌ها از ابزارها و مدل‌های آماری از جمله تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است.

نتایج نشان می‌دهد که شهرستان کوهدشت به لحاظ شاخص‌های نومنطقه گرایی وضعیت مناسبی دارد که می تواند با تقویت آنها و هدایت کردن سرمایه‌های اجتماعی در قالب مشارکت های اجتماعی و تعاونی های تولیدی در نواحی شهری و روستایی فرآیند سرمایه به ثروت اتفاق بیافتد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که عوامل دانش کارآفرینی (۸۱/۰)، مشارکت اجتماعی (۲۱۷/۰)، جنسیت (۱۳۳/۰)، اعتماد عمومی (۱۲۶/۰) و اعتماد نهادی (۱۲۴/۰) بیشترین تاثیر را بر ظرفیت کارآفرینی (شاخص کاهش فقر شهری و روستایی) دارد. بنابراین جهت بهبود وضعیت اقتصادی و محرومیت در نواحی شهری و روستایی شهرستان کوهدشت لازم است شاخص های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

  • مفاخری، لیلا. ۱۳۹۸٫ «تحلیل نقش رویکرد نومنطقه‌گرایی در کاهش فقر (مورد پژوهی: شهرستان کوهدشت – استان لرستان)». استاد راهنما: محمد سلیمانی مهرنجانی. دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *