تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری و فقر بر روی مصرف انرژی در کشور


بدون شک نقش و اهمیت انرژی در فرآیند توسعه کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه انرژی زیربنای اساسی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار می‌رود. درواقع انرژی به‌عنوان یک نیروی محرکه، در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و درمجموع نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی از حامل‌های انرژی به‌عنوان نهاده و یا عامل تولید استفاده می‌نمایند. خانوارها نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات انرژی بهره‌مند شده و مطلوبیت کسب می‌نمایند؛ بنابراین می‌توان گفت مصرف انرژی می‌تواند تعیین‌کننده رفاه اقتصادی آن‌ها و درنهایت رفاه اقتصادی جامعه باشد.

مطالعه حاضر بررسی تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری و فقر بر روی مصرف انرژی در کشور است. قلمروی مکانی این تحقیق داده‌های مربوط به ایران است که یک تحقیق سری زمانی است. قلمروی زمانی این تحقیق اطلاعات موجود در خصوص متغیرهای تحقیق از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری، فقر بر روی مصرف انرژی در کشوراست که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی(ARDL) و برای تحلیل آماری از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews استفاده شده است.

مصرف انرژی به‌طور مستقیم بر فقر تأثیر‌گذار بوده و آن را کاهش می‌دهد. درحالی‌که تأثیر غیرمستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی تنها به‌صورت غیرمستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می‌شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی، به‌طور غیرمستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است. با توجه به نتایج تخمین مدل تأثیر رشد اقتصادی بر روی مصرف انرژی، تأثیر نابرابری بر روی مصرف انرژی، تأثیر فقر بر روی مصرف انرژی موردپذیرش قرار خواهد گرفت.

  • افشار، زهره. ۱۳۹۹٫ «تأثیر رشد اقتصادی، نابرابری و فقر بر روی مصرف انرژی در کشور». استاد راهنما: اسماعیل صفرزاده. دانشگاه خاتم، دانشکده علوم انسانی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *