بررسی رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه)


فقر به‌عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی مطرح است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه و نظر به تأثیرپذیری آن از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست، در این مطالعه رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست در این کشورها بررسی شده است. بدین منظور از روش داده‌های ترکیبی در قالب مدل معادلات هم‌زمان استفاده شد. ۳ معادله هم‌زمان با استفاده از روش حداقل مربعات ۳ مرحله‌ای برآورد گردید. آمار و اطلاعات لازم برای ۲۶ کشور درحال‌توسعه طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۵ جمع‌آوری شده است.

نتایج به‌دست‌آمده حاکی از یک رابطه علیت دو سویه بین فقر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به‌طوری‌که یک رابطه منفی بین آن‌ها وجود دارد. همچنین یک رابطه علیت دو سویه بین انتشار دی‌اکسید کربن و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. نتایج نشان داد که بین انتشار دی‌اکسید کربن و فقر رابطه معکوس وجود دارد. با توجه به یافته‌های مطالعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و بالا بردن رشد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش فقر و تخریب محیط‌زیست شود.

  • صفرزاده محمودآبادی، صبا. ۱۳۹۹٫ «بررسی رابطه بین فقر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: منتخب کشورهای درحال‌توسعه)». استاد راهنما: محمدرضا زارع مهرجردی. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *