اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در ایران (۱۳۹۰ – ۱۳۷۰)


فقر و گرسنگی یکی از مشکلاتی است که کشورهای جهان با آن مواجه اند و توجه سازمان های بین المللی به این مساله بر اهمیت آن می افزاید. بخش مهمی از جمعیت فقیر در مناطق روستایی زندگی می کنند و بخشی از فقر شهری نیز منشأ روستایی دارد، روستاها و نواحی روستایی در کانون برنامه های مبارزه با فقر قرار دارند. با توجه به اینکه ۲۹% جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند و ۵۰% از جمعیت روستایی به کشاورزی اشتغال دارند و همچنین ۱۹% از اشتغال کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است، یکی از راه های کاهش فقر توجه به بخش کشاورزی و حمایت های دولت از این بخش است.هدف این پژوهش این است که اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی را بر فقر زدایی و توزیع عادلانه درآمد در مناطق روستایی که بخش عظیم فقر کشور را در خود جای داده است، بررسی نماید. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه – درآمد خانوار، خط فقر و میزان فقر روستایی برآورد شد. سپس با مدل های اقتصاد سنجی دو معادله همزمان برآورد و فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده بخش کشاورزی، تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی و یارانه پرداختی به سبد کالای مصرفی خانوار اثر مثبت در کاهش فقر داشته است و توزیع درآمد بر فقر روستایی بی تاثیر بوده. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی و مخارج انجام شده جهت تحقیقات باعث بهبود در توزیع درآمد در مناطق روستایی شده است.

رسول حسن­ زاده عطایی، ۱۳۹۲،  اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در ایران (۱۳۹۰ – ۱۳۷۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مجید صامتی، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

دریافت پایان نامه:

اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در ایران (۱۳۹۰ – ۱۳۷۰)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *