بحران غذا

س‍وء ت‍غ‍ذی‍ه، ف‍ق‍ر و …

نویسنده کتاب: ح‍س‍ن اس‍ع‍دی عنوان اصلی کتاب، «بحران‌های جهانی در آستانه قرن بیست و یکم» است که توسط دکتر سیدحسن اسعدی به نگارش درآمده است. این عنوان شامل مجموعه دوازده جلدی کتاب درباره مسائل اجتماعی و روان پریشی جامعه است. ... ادامه مطلب