بررسی فقر با منطق فازی

بررسی فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران با رویکرد منطق فازی

روش‌های مطرح در تحلیل فقر علاوه بر اینکه تک بعدی هستند یعنی تنها به یک نماینده از فقر ارجاع دارند، جمعیت را نیز به کمک خط فقر به دو مجموعه فقیر و غیر فقیر تقسیم می‌کنند. برای رفع این دو ... ادامه مطلب