بهبود بهره‌وری

بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته ... ادامه مطلب

بررسی اثرات بهبود بهره‌وری بر کاهش فقر در ایران

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته ... ادامه مطلب