تحرک فقر

بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی

برنامه های مبارزه با فقر علاوه بر نیاز به کارا بودن در بخش سیاستگذاری های فقرزدایی و نحوه اجرای برنامه های آن، نیازمند شناسایی افراد فقیر و چگونگی جابجایی آنها در توزیع فقر در سالهای آتی نیز می باشد. بدین ... ادامه مطلب