توسعه بازارهای مالی و فقر

بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم با فقر در کشور ایران

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی تورم و توسعه بازارهای مالی بر فقر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی و ... ادامه مطلب